فارسیEnglish
Facebook
Twtitter
Twtitter
نسخه مناسب چاپ

downdraft:

این هود برای کسانی که ترجیح می دهند تهویه خود را نهان ولی به دور از سر خود نصب کنند ساخته شده و 8.5 سانتی متر عرض دارند و در سطح نصب و قهرمان مینیمالیستی از سری 200 محسوب می شوند.

این هود با وجود ابعاد کوچک مکش بسیار خوب برای از بین بردن بخارات و چربی ها هستند.